beveiliging.pagina.nl, alles over de beveiliging


Beveiligen is meer dan je ogen de kost geven


Klik hier voor het mooiste stadion van Nederland.

Klik hier voor een website over verkeerstekens

                   

Welkom bij mijn website over de beveiligingsbeambte.

en aanverwante wetsartikelen


Wet Bescherming Persoonsgegevens

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen
Hoofdstuk 2. Voorwaarden rechtmatigheid verwerking persoonsgegevens Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming
Hoofdstuk 3. Gedragsregels Hoofdstuk 9. Toezicht
Hoofdstuk 4. Melding en voorafgaand onderzoek Hoofdstuk 10. Sancties
Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan betrokkene Hoofdstuk 11. Gegevensverkeer met landen buiten Europese Unie
Hoofdstuk 6. Rechten van de betrokkene Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen


Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
   

persoonsgegeven elk gegeven betreffende een ge´dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
verwerking van persoonsgegevens elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens
bestand elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen
verantwoordelijke de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
bewerker degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen
betrokkene  degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft
derde ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken
ontvanger  degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrek
toestemming van de betrokkene 
elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt
Onze Minister  Onze Minister van Justitie
het College bescherming persoonsgegevens of het College  het College als bedoeld in artikel 51
functionaris  de functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 62
voorafgaand onderzoek  een onderzoek als bedoeld in artikel 31
verstrekken van persoonsgegevens  het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens
verzamelen van persoonsgegevens  het verkrijgen van persoonsgegevens.

terug naar boven