beveiliging.pagina.nl, alles over de beveiliging


Beveiligen is meer dan je ogen de kost geven


Klik hier voor het mooiste stadion van Nederland.

Klik hier voor een website over verkeerstekens

                   

Welkom bij mijn website over de beveiligingsbeambte.

en aanverwante wetsartikelen


COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR
VERVROEGD UITTREDEN UIT DE PARTICULIERE
BEVEILIGINGSORGANISATIES

| Definities | Statuten | Reglement |


Particuliere Beveiligingsorganisaties
Vervroegd Uittreden 2005
Verbindendverklaring CAO-bepalingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelezen het verzoek van van de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties;
Partij(en) te anderer zijde: De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening,
FNV Bondgenoten en Dienstenbond CNV.
Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
Besluit:

Dictum I
Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van
hetgeen in de dicta II, III, IV en V is bepaald:
Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2005 CAO102792005
CAO2733 1
Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging Collectieve Arbeidsovereenkomst

Definities

Artikel 1
1. Werkgever:
de organisatie als bedoeld in artikel 3, sub a. (particuliere beveiligingsbedrijven), sub c. (particuliere alarmcentrales) en sub d. (particuliere geld- en waardetransportbedrijven) van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Stb. 1997, 500), waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2 jo. 4 van de genoemde wet is verleend.

2. Werknemer:
werknemer in de zin van de sociale werknemersverzekeringen, die een arbeidsovereenkomst met een werkgever is aangegaan, met uitzondering van degene die krachtens een afroepcontract kan worden opgeroepen voor het verrichten van losse, ongeregelde diensten.

3. Stichting: 
de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging.

4. Regeling:
de regeling vrijwillig vervroegd uittreden uit de Particuliere Beveiligingsorganisaties, zoals neergelegd in deze CAO, alsmede in de statuten en het uitvoeringsreglement van de stichting. De statuten en reglementen hiergenoemd worden geacht onderdeel uit te maken van deze CAO.

5. Deelnemer:
de werknemer op wie de regeling van toepassing is en wiens verzoek om aan de regeling te mogen deelnemen door de stichting is ingewilligd.

Artikel 2
Werkingssfeer
Deze overeenkomst is van toepassing op arbeidsovereenkomsten tussen de werknemer als bedoeld in artikel 1 lid 2 en de werkgever als bedoeld in artikel 1 lid 1.


Artikel 3
Uitvoering
De uitvoering van deze overeenkomst geschiedt volgens de bepalingen van het uitvoeringsreglement en de statuten van de stichting. De uitvoering is aan de stichting opgedragen. De stichting kan de uitvoering delegeren aan een administrateur onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.


terug naar boven

Artikel 4
Financiering en premieheffing
1. De financiering van de regeling geschiedt door:
a. een door de werkgever aan de stichting te betalen bijdrage, welke geheel ten laste komt van de werkgever;
b. eventuele overige bijdragen van derden in de vorm van subsidies en donaties en dergelijke.
2. De hoogte van de in lid 1. onder a. genoemde bijdrage wordt jaarlijks door partijen vastgesteld, nadat hierover advies is ingewonnen bij het bestuur van de stichting. Met ingang van 1 april 1995 is de jaarlijkse bijdrage 0,68% van de voor de onderneming van de werkgever
voor zijn werknemers premieloonsom ingevolge de Werkloosheidswet zonder dat op dit loon in mindering wordt gebracht het bedrag dat bij genoemde premieheffing buiten aanmerking blijft ingevolge het bepaalde in artikel 9, derde en vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering.
3. De wijze van vaststelling en betaling van de bijdrage geschiedt volgens de bepalingen van het uitvoeringsreglement van de stichting.

Artikel 5
Rechten van de werknemer
Onder nader bij reglement te stellen voorwaarden kan de werknemer die bij uittreden de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt, dan wel bereikt in de maand met ingang waarvan hij uittreedt, recht op een uitkering krachtens de regeling maken.
Deze voorwaarden houden onder meer het volgende in: 
a. De aanspraak op een uitkering bestaat indien:
1. de werknemer gedurende de laatste 10 jaar ononderbroken bij één of meerdere werkgevers vallend onder werkingssfeer van deze CAO, als werknemer werkzaam is geweest niet in aanmerking nemend:
a. een onderbreking wegens arbeidsongeschiktheid
b. andere onderbrekingen van beperkte duur buiten de schuld van de werknemer zulks ter beoordeling van het bestuur van de stichting
2. de arbeidsovereenkomst beëindigd is.  

b. Geen aanspraak op uitkering krachtens deze regeling bestaat indien:
1. betrokken werknemer in aanmerking komt voor een volledige uitkering krachtens Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening of de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers dan wel een combinatie van genoemde uitkeringen of een vergelijkbare uitkering op grond van een vrijwillige verzekering, een en ander eventueel aangevuld met (een) uitkering(en) ingevolge de Toeslagenwet of de RWW respectievelijk voor doorbetaling van zijn loon door de werkgever in geval van ziekte;
2. betrokken werknemer onder een afvloeiingsregeling of nonactiviteitsregeling valt;
3. niet voldoet aan de overige in het reglement van de stichting opgenomen voorwaarden.


terug naar boven

Artikel 6
Uitkering
1. Als grondslag voor de uitkering geldt het laatstgenoten brutoloon, per vier weken dan wel maandelijks, op jaarbasis, vermeerderd met de onregelmatigheidstoeslag(en) en vakantietoeslag(en), maar exclusief incidentele overwerktoeslagen.
2. De bruto uitkering bedraagt 80% van de grondslag als bedoeld in het eerste lid, herleid tot een maandbedrag. Het maximum van de uitkeringsgrondslag is gelijk aan het maximum dagloon in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Artikel 7
Aanmelding voor deelneming
1. De werknemer die vervroegd wil uittreden dient zich daartoe ten minste drie maanden voor de gevraagde uittredingsdatum bij de werkgever aan te melden. Met de aanvang van de deelneming aan de regeling eindigt de arbeidsovereenkomst. Indien zijn verzoek tot deelneming niet door de stichting wordt ingewilligd zal de arbeidsovereenkomst ongewijzigd worden voortgezet. De werknemer dient ervoor te zorgen dat het aanvraagformulier betreffende het verzoek om deelneming uiterlijk twee maanden voor de gewenste uittredingsdatum bij de administrateur wordt ingediend. Een afschrift van het aanvraagformulier dient door de werkgever aan de werknemer te worden uitgereikt.
2. De deelneming kan uitsluitend aanvangen aan het begin van een kalendermaand.

Artikel 8
Afwijking en dispensatie
Het bestuur van de stichting is gerechtigd tot het geven van een vergunning tot afwijking, dan wel dispensatie, van één, meer of alle bepalingen van deze CAO.


terug naar boven

Artikel 9
Inlichtingen
De werkgever en werknemer zijn verplicht de inlichtingen te verschaffen, die de stichting noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van deze regeling. Indien de werkgever of de werknemer ook na aanmaning niet voldoet aan deze verplichting, is de stichting bevoegd deze gegevens naar beste weten vast te stellen.

Artikel 10
Ziektekosten- en pensioenverzekeringen
1. De op het moment van uittreding bestaande, door de werkgever ten behoeve van de werknemer afgesloten ziektekostenverzekering(en) c.q. pensioenverzekering(en) worden door de werkgever tot de pensioendatum onverkort voortgezet, alsof de arbeidsovereenkomst van de werknemer met de werkgever nog gehandhaafd zou zijn gebleven. Daarbij geldt als voorwaarde dat de werknemer zijn eventuele bijdrage in premiebetaling voortzet alsof zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever gehandhaafd zou zijn gebleven.

2. Indien de werkgever op het moment van uittreding bijdraagt in een door de werknemer afgesloten ziektekostenverzekering c.q. pensioenverzekering, dan zet hij de betaling van deze bijdrage voort alsof de arbeidsovereenkomst van de werknemer met de werkgever nog gehandhaafd zou zijn gebleven.
3. In het uitvoeringsreglement van de stichting is opgenomen welk deel van de werkgeversbijdragen voor rekening van de stichting komen.


terug naar boven

Statuten


Artikel 1
Naam en zetel
1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittredenvoor de Particuliere Beveiliging (SUPB).
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 1A
Begripsbepalingen
De begrippen welke worden genoemd in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Vervroegd Uittreden uit de Particuliere Beveiligingsorganisaties zijn overeenkomstig van toepassing op de statuten.


Artikel 2
Doel
Het doel van de stichting is om aan werknemers, die gebruik maken van de in de collectieve arbeidsovereenkomst voor Vervroegd Uittreden uit de Particuliere Beveiligingsorganisaties geboden mogelijkheid om vervroegd uit het arbeidsproces te treden, de daarvoor bij uitvoeringsreglement vast te stellen uitkeringen te doen.


Artikel 4
Middelen
1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. de door de werkgevers en werknemers te betalen bijdragen;
b. inkomsten uit beleggingen;
c. overige baten.
2. De uitgaven van de stichting bestaan uit:
a. uitkeringen aan deelnemers;
b. uitvoeringskosten;
c. overige uitgaven.


terug naar boven

Artikel 5
Samenstelling van het bestuur
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit acht stemgerechtigde leden.
Hiervan worden aangewezen:
– vier leden door de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties,gevestigd te Houten;
– twee leden door De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening,gevestigd te Houten;
– een lid door de FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam; en
– een lid door de Dienstenbond CNV, gevestigd te Hoofddorp.
2. De genoemde organisaties benoemen voor elk bestuurslid een plaatsvervangend lid dat zitting neemt in het bestuur bij ontstentenis van het zittende bestuurslid.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een werkgeversbestuurslid en een werknemersbestuurslid, die beurtelings voor de tijd van een kalenderjaar als voorzitter optreden. Bij ontstentenis van de fungerende voorzitter treedt de andere voorzitter als zodanig op.
4. Evenzo kiest het bestuur uit zijn midden een werkgeversbestuurslid en een werknemersbestuurslid, die om beurten voor de tijd van een kalenderjaar als secretaris optreden, met dien verstande, dat met de voorzitter-werkgever de secretaris-werknemer en met de voorzitterwerknemer de secretaris-werkgever fungeert. Bij ontstentenis van de fungerende secretaris treedt de andere secretaris als zodanig op.
5. De leden en plaatsvervangende leden worden voor onbepaalde tijd aangewezen.
6. De in lid 1 genoemde organisaties hebben te allen tijde het recht de door haar aangewezen bestuursleden en plaatsvervangende bestuursleden te vervangen door anderen.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijk bedanken;
b. vervanging overeenkomstig het bepaalde in het vorig lid van dit artikel;
c. overlijden.


terug naar boven

Artikel 6
Bevoegdheden en vertegenwoordiging
1. Het bestuur is belast met de zorg voor de uitvoering en handhaving van de statuten en het uitvoeringsreglement.
2. Het bestuur is bevoegd alle handelingen – daaronder begrepen het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, daaronder echter niet begrepen het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een schuld van een derde verbindt – te verrichten voor zover daaromtrent bij of krachtens wettelijke voorschriften  respectievelijk bij of krachtens deze statuten of het uitvoeringsreglement niet anders is bepaald.
3. De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten rechte.
4. Het bestuur is belast met het beheer van de bezittingen van de stichting.
5. Het bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan de voorzitter en de secretaris of aan de administrateur. De gedelegeerdebevoegdheden worden uitgeoefend onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur.


Artikel 7
Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere stemgerechtigde bestuursleden zulks wenselijk achten. In het laatste geval is de voorzitter verplicht een bestuursvergadering uit te schrijven binnen een maand nadat een desbetreffend schriftelijk verzoek door hem is ontvangen. Indien de voorzitter geen gevolg geeft aan een dergelijk verzoek, zijn de betrokken leden van het bestuur gezamenlijk tot convocatie van de vergadering bevoegd.
2. De oproeping voor vergaderingen van het bestuur geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen ter beoordeling van de voorzitter, per schriftelijk convocatie op een termijn van ten minste een week. De convocatiebrieven vermelden, behalve het tijdstip en de plaats der vergadering, de te behandelen onderwerpen. Andere onderwerpen kunnen slechts worden behandeld indien geen van de aanwezige bestuursleden zich daartegen verzet. Zoveel mogelijk worden alle schriftelijk opgestelde voorstellen en ontwerpen, welke in de vergadering zullen worden behandeld, als bijlagen bij de convocatie gevoegd.
3. De voorzitter heeft de leiding van de bestuursvergaderingen.
4. De leden van het bestuur ontvangen voor elke door hen bijgewoonde vergadering van het bestuur een door het bestuur vast te stellen vacatiegeld. Reis- en verblijfkosten, door de leden van het bestuur in hun functie gemaakt, worden vergoed volgens door het bestuur vast te stellen regelen.


terug naar boven

Artikel 8
Besluitvorming
1. Het bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van beslissingen, wanneer ten minste vijf bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn van wie ten minste twee van werkgeverszijde en twee van werknemerszijde. In het geval ter vergadering niet het voor het nemen van een beslissing vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, kan het bestuur binnen een maand opnieuw in vergadering bijeen geroepen worden. In die vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, een besluit worden genomen over die voorstellen, waarover in de eerste uitgeschreven vergadering wegens onvoltalligheid geen besluit kon worden genomen.
2. De bestuursleden hebben in een vergadering van het bestuur ieder een stem, indien de aantallen ter vergadering aanwezige werkgeversleden en werknemersleden even groot zijn. Is dat niet het geval, dan brengt ieder werkgevers- respectievelijk werknemerslid evenveel stemmen uit als er leden van de andere groep aanwezig zijn.
3. Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten in een bestuursvergadering over zaken genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen in een voltallige vergadering wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen in een niet voltallige vergadering wordt het besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Staken de stemmen dan opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. De stemming over personen geschiedt, behoudens in die gevallen, waarin de verkiezing bij acclamatie plaatsheeft, met gesloten en ongetekende briefjes. De volstrekte meerderheid beslist. Heeft bij de stemming niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats. Is er dan ook geen volstrekte meerderheid, dan heeft er tussen de kandidaten, die alsdan de meeste stemmen hebben verkregen, een herstemming plaats, nadat zonodig door een tussenstemming is uitgemaakt tussen welke personen de herstemming zal plaatshebben. Zo bij deze tussenstemming of herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mee bij de berekening van het aantal stemmen, dat de volstrekte meerderheid uitmaakt.
5. Indien de voorzitter dit wenselijk acht, kunnen in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden besluiten schriftelijk van het bestuur worden gevraagd, mits alle bestuursleden hun stem uitbrengen. Het bestuur beslist wederom bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde gesteld.
6. Ieder bestuurslid is bevoegd tot raadpleging van een deskundige terzake van aangelegenheden die de stichting betreffen. Ieder bestuurslid kan zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een/ vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige laten bijstaan.
7. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijk karakter dienen te begrijpen.


Artikel 9
Administrateur
1. Het bestuur benoemt tot wederopzeggens toe een administrateur, aan wie het bestuur het administratief en geldelijk beheer opdraagt. De kosten van dit beheer komen voor rekening van de stichting.
2. De opdracht tot het voeren van het administratief en geldelijk beheer wordt schriftelijk verstrekt. In deze opdracht wordt door het bestuur een instructie aan de administrateur opgenomen.
3. De administrateur woont alle vergaderingen van het bestuur bij, tenzij de voorzitter in enig geval anders beslist. De administrateur wordt in zodanig geval hiervan in kennis gesteld.


terug naar boven

Artikel 10
Accountant
1. Door het bestuur wordt een externe accountant benoemd die de hoedanigheid van registeraccountant heeft en die tot taak heeft op de boekhouding geregeld toezicht te houden. De accountant kan te allen tijde door het bestuur van zijn taken worden ontheven.
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de stichting. De waarden van de stichting moeten hem desverlangd worden getoond. Het is de accountant verboden, hetgeen hem nopens de stichting blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.


Artikel 12
Boekjaar, verslag, rekening en verantwoording, en begroting
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur een door de accountant of accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid als bedoeld in artikel 10 gecontroleerde balans, een rekening van baten en lasten over dat boekjaar en een verslag over de toestand van de stichting vast. Uit het verslag en de accountantsverklaring moet blijken dat de uitgaven conform het in artikel 2 genoemde bestedingsdoel zijn gedaan.
Ten blijke van de vaststelling worden deze stukken door de voorzitter en secretaris van de stichting ondertekend.
3. Het bestuur legt in het verslag rekenschap af van het gevoerde beleid.
4. Het verslag en de accountantsverklaring worden ter kennisneming toegezonden aan de organisaties zoals genoemd in artikel 5, eerste lid, en worden ter inzage van de bij de stichting betrokken werkgevers en werknemers neergelegd:
a. ten kantore van de stichting;
b. op één of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.
5. Het verslag en de accountantsverklaring worden op aanvraag aan de bij de stichting betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.
6. Voorafgaand aan ieder jaar stelt het bestuur een begroting voor het eerstvolgende boekjaar vast. De begroting is beschikbaar voor de bij de stichting betrokken werkgevers en werknemers.


terug naar boven

Artikel 13
Wijziging van de statuten of het uitvoeringsreglement
1. De statuten en het uitvoeringsreglement kunnen worden gewijzigd bij een besluit van het bestuur. Ten aanzien van een dergelijk besluit is het bepaalde in artikel 8 van toepassing, tenzij daarvan in de volgende leden van dit artikel wordt afgeweken.
2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een bestuursvergadering indien het voorstel op de agenda is geplaatst en indien ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaart.
3. Een wijziging van de statuten wordt in een notariële akte neergelegd.
4. Het bestuur draagt zorg dat de belanghebbenden op eenvoudige wijze van de geldende statuten en het geldende uitvoeringsreglement kunnen kennis nemen.


Artikel 14
Ontbinding van de stichting
1. Voorstellen tot ontbinding van de stichting worden niet in behandeling genomen dan nadat daartoe schriftelijk advies is ingewonnen van de in artikel 5, lid 1 genoemde organisaties. Voor het uitbrengen van deze adviezen moet een termijn van ten minste een maand worden gegeven.
2. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen in een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen vergadering. Het bepaalde in artikel 13, lid 2, is van toepassing.
3. De liquidatie geschiedt door het bestuur.
4. Een eventueel overschot zal worden aangewend zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting.


Artikel 15
Slotbepalingen
1. In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Deze statuten vormen een geheel met de collectieve arbeidsovereenkomst voor Vervroegd Uittreden uit de Particuliere Beveiligingsorganisaties.


terug naar boven

Reglement


Artikel 1
Definities
1. C.A.O.: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Vervroegd Uittreden uit de Particuliere Beveiligingsorganisaties.
2. Stichting: de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging (SUPB).
3. Bestuur: het bestuur van de stichting.
4. Reglement: het Uitvoeringsreglement inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging.
5. Regeling: de regeling inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging zoals omschreven in de C.A.O., en het reglement.
6. Administrateur: de administrateur als bedoeld in artikel 9 van de statuten.
8. Werknemer: de werknemer zoals omschreven in de C.A.O.
9. Deelnemer: de werknemer op wie de regeling van toepassing is en wiens verzoek om aan de regeling te mogen deelnemen door de stichting is ingewilligd.
10. Bedrijfspensioenfonds: de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging.
11. Pensioendatum: de eerste dag van de maand, waarin de deelnemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.
12. SV-uitkering: een uitkering krachtens de ZW, WAO/AAW, WAZ, WW of IAOW dan wel een combinatie van genoemde uitkeringen of een vergelijkbare uitkering op grond van een vrijwillige verzekering, een en ander eventueel aangevuld met (een) uitkering(en) ingevolge de Toeslagenwet of de RWW.
13. Loon: het basisloon in geld vermeerderd met de onregelmatigheidstoeslag( en), de feestdagentoeslag en de vakantietoeslag(en), maar exclusief incidentele overwerktoeslagen.
14. Bedrijfstak: de bedrijfstak van de Particuliere Beveiligingsorganisaties.
15. Arbeidsovereenkomst: de in artikel 7:610 BW bedoelde arbeidsovereenkomst met de werkgever, tenzij anders vermeld.


Artikel 2
Mogelijkheid tot uittreding
De mogelijkheid bestaat tot vrijwillig vervroegd uittreden van werknemers die de leeftijd van 62 jaar bereikt hebben dan wel bereiken in de maand met ingang waarvan zij willen uittreden. Werknemers die van deze mogelijkheid gebruik maken worden deelnemer in de regeling, indien zij voldoen aan alle voorwaarden als omschreven in artikel 3 van dit reglement.


terug naar boven

Artikel 3
Voorwaarden van deelneming
1. Om aan de regeling te kunnen deelnemen moet de werknemer:
a. de leeftijd van 62 jaar bereikt hebben of bereiken in de maand met ingang waarvan hij uittreedt;
b. gedurende de 10 jaren direct voorafgaande aan het moment van uittreding ononderbroken op grond van een arbeidsovereenkomst als werknemer werkzaam zijn geweest bij één of meer werkgevers, niet in aanmerking nemend;
– een onderbreking wegens arbeidsongeschiktheid;
– andere onderbrekingen van beperkte duur buiten de schuld van de werknemer, zulks ter beoordeling van het bestuur;
c. de door een werknemer bij een vrijgestelde werkgever in dienstverband doorgebrachte dienstjaren tellen niet mee voor de berekening van het in sub b. genoemde dienstjaren-criterium.
d. niet in aanmerking komen voor een volledige SV-uitkering en niet krachtens de wet in aanmerking komen voor doorbetaling van zijn loon door de werkgever in geval van ziekte;
e. niet onder een afvloeiingsregeling of non-activiteitsregeling vallen;
f. de arbeidsovereenkomst beëindigd hebben;
g. ook overigens voldoen aan alle in dit reglement gestelde voorwaarden.

2. a. De werknemer die gebruik wenst te maken van de regeling dient zich daartoe ten minste 3 maanden voor de gevraagde uittredingsdatum bij de werkgever aan te melden onder opzegging van zijn arbeidsovereenkomst conform de C.A.O. Indien zijn verzoek om uitkering door de stichting niet wordt ingewilligd zal de arbeidsovereenkomst ongewijzigd worden voortgezet;
b. de werkgever dient ervoor te zorgen dat binnen een maand na indiening van het sub a. van dit lid bedoelde verzoek, het daartoe bestemde aanvraagformulier bij de administrateur wordt ingediend;
c. indien de benodigde gegevens niet ten minste twee maanden voor de gevraagde uittredingsdatum in het bezit zijn van administrateur, kan dit een latere uittreding ten gevolge hebben;
d. de deelneming kan uitsluitend aanvangen aan het begin van een kalendermaand, nadat aan alle voorwaarden is voldaan.


terug naar boven

Artikel 4
Uitkeringsgrondslag
1. Als grondslag voor de uitkering geldt het laatstgenoten bruto loon, per vier weken dan wel maandelijks, op jaarbasis. In afwijking van het in de vorige volzin bepaalde geldt dat van de tot het loon behorende onregelmatigheidstoeslag(en) en feestdagentoeslag het gewogen gemiddelde van de betreffende toeslag, dat is uitbetaald in de periode van drie maanden tot 39 maanden vóór de uittredingsdatum mag worden opgenomen in de uitkeringsgrondslag.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt dat indien de werknemer in het jaar direct voorafgaande aan de uittredingsdatum niet steeds op basis van hetzelfde percentage volledig of in deeltijd heeft gewerkt, de grondslag voor de uitkering wordt vastgesteld met inachtneming van een op basis van de (verschillende) deeltijdfactor( en) in dat jaar vastgesteld (gewogen) gemiddelde.
3. Indien de uitkeringsgrond vastgesteld volgens het eerste lid, respectievelijk volgens het eerste en tweede lid meer zou bedragen dan 115% van het bedrag dat als uitkeringsgrondslag zou zijn vastgesteld, indien de datum van uittreding één jaar eerder zou liggen wordt die grondslag tot dit maximale verhogingspercentage beperkt.
4. De uitkeringsgrondslag is maximaal gelijk aan het maximum dagloon voor de premieheffing ingevolge de Wet op de arbeidsonge- schiktheidsverzekering, herleid tot een jaarbedrag, dat geldt ten tijde van de ingang van de uitkering.


terug naar boven

Artikel 5
Uitkering
1. De bruto uitkering bedraagt bij aanvang van de deelneming 80% van de uitkeringsgrondslag, herleid tot een maandbedrag.
2. Alle volgens het voorgaande lid van dit artikel vastgestelde brutouitkeringen worden aangepast overeenkomstig algemene verhogingen van de lonen in de bedrijfstak met inachtneming van eventuele overheidsmaatregelen, tenzij het bestuur anders beslist.
3. De netto-uitkering bedraagt ten minst 100% van het netto-bedrag, dat de deelnemer zou ontvangen indien deze een loon zou hebben ontvangen, gelijk aan het wettelijk minimumloon van een werknemer die de 57-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt, vermeerderd met de vakantietoeslag, die geldt in de bedrijfstak. Indien minder is gewerkt dan de gebruikelijke arbeidsduur wordt de minimum-uitkering in verhouding verlaagd. Een eventuele maatregel van de overheid zal prevaleren, in welk geval het minimum-bedrag dienovereenkomstig wordt aangepast.
4. De uitkering wordt in de tweede helft van de maand uitbetaald.


Artikel 6
Inhoudingen
Door de stichting worden op de uitkeringen ingehouden:
– de verschuldigde loonheffing;
– het werknemersaandeel in de premie voor de Ziekenfondswet, indien de deelnemer krachtens deze wet verzekerd is;
– het eventuele werknemersaandeel in de verplichte regeling van het bedrijfspensioenfonds respectievelijk in de voor de deelnemer bij zijn laatste werkgever geldende pensioenregeling.


terug naar boven

Artikel 7
Financiële verplichtingen van de stichting c.q. van de ex-werkgever
1. De stichting neemt de volgende financiële verplichtingen voor haar rekening:
a. het werkgeversaandeel in de premie voor de Ziekenfondswet of, indien de deelnemer niet verzekerd is krachtens de Ziekenfonds- wet, de werkgeversbijdrage in de particuliere ziektekostenverzekering of in een collectieve ziektekostenverzekering, met als maximum de maximale werkgeversbijdrage in de premie voor de Ziekenfondswet;
b. indien de deelnemer deelneemt in de verplichte pensioenregeling van het bedrijfspensioenfonds: het werkgeversaandeel van de premie voor die regeling;
c. indien de deelnemer niet deelneemt in de verplichte pensioenregeling van het bedrijfspensioenfonds: het werkgeversaandeel van de pensioenpremie voor de voor hem geldende pensioenregeling tot een maximum van het werkgeversaandeel van de pensioenpremie, zoals deze op basis van de individuele pensioengrondslag zou worden vastgesteld indien de betrokkene zou deelnemen in het bedrijfspensioenfonds.
d. indien de deelnemer deelneemt in zowel de verplichte pensioenregeling van het bedrijfspensioenfonds als in een andere voor hem geldende pensioenregeling: het werkgeversaandeel in de premie voor de verplichte pensioenregeling van het bedrijfspensioenfonds alsmede het werkgeversaandeel in de pensioenpremie voor de andere voor hem geldende pensioenregeling, mits de deelnemer te rekenen vanaf de datum van uittreden ten minste twee jaar onafgebroken deelnemer was in die andere pensioenregeling.
Indien het aldus vastgestelde bedrag hoger is dan tweemaal het werkgeversaandeel in de pensioenpremie voor de verplichte pensioenregeling van het bedrijfspensioenfonds, dan wordt van het werkgeversaandeel in de premie voor de andere pensioenregeling slechts een zodanig bedrag vergoed, dat het totale bedrag dat de stichting voor haar rekening neemt niet hoger is dan tweemaal het werkgeversaandeel in de premie voor de verplichte pensioenregeling van het bedrijfspensioenfonds. Indien de deelnemer niet aan de hiervoor vermelde voorwaarde ten aanzien van de onafgebroken duur van deelneming in de andere pensioenregeling voldoet, dan neemt de stichting slechts het werkgeversaandeel in de premie voor de verplichte regeling van het bedrijfspensioenfonds voor haar rekening.

2. De op het moment van uittreding bestaande pensioenrespectievelijk ziektekostenverzekering(en) worden door de ex-werkgever tot de pensioendatum onverkort voortgezet alsof de arbeidsovereenkomst van de betrokkene met de werkgever nog gehandhaafd zou zijn gebleven. Het deel van de pensioenrespectievelijk ziektekostenpremie, dat na toepassing van artikel 6 en het voorgaande lid van dit artikel niet voor rekening van de deelnemer of de stichting komt, komt ten laste van de ex-werkgever.


terug naar boven

Artikel 8
Vermindering c.q. wijziging van rechten
Wanneer de deelnemer bij het begin van of tijdens zijn deelnemerschap in aanmerking komt voor een SV-uitkering, dan dient hij zulks te melden aan de stichting. De SV-uitkering wordt in mindering gebracht op de door de stichting te verstekken uitkering. De deelnemer is verplicht elke wijziging in SV-uitkering direct aan de stichting te melden.


Artikel 9
Verrichten van arbeid
1. Bij voortzetting van nevenwerkzaamheden die de deelnemer placht te verrichten voor het moment van uittreden, zullen de daaruit voortvloeiende inkomsten niet op de uitkering in mindering worden gebracht, mits deze nevenwerkzaamheden en -inkomsten gelijktijdig met het indienen van het aanvraagformulier voor een uitkering worden opgegeven aan de stichting.
2. Indien de deelnemer tegen beloning werkzaamheden gaat verrichten of de in lid 1 bedoelde werkzaamheden uitbreidt, hetzij op grond van een arbeidsovereenkomst hetzij anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, is hij verplicht dit te vermelden bij de stichting.
3. Indien de werkzaamheden worden verricht bij een werkgever die niet behoort tot de bedrijfstak, dan worden de inkomsten hieruit genoten in mindering gebracht op de dor de stichting te verstrekken uitkering, voorzover de som van deze inkomsten en de uitkering tezamen meer zouden bedragen dan 100% van de uitkeringsgrondslag.
4. De deelnemer is verplicht wijzigingen in de hiervoor in dit artikel bedoelde inkomsten onverwijld aan de stichting te melden.


terug naar boven

Artikel 10
Beëindiging/terugvordering van de uitkering
1. De uitkering wordt beëindigd:
a. indien de deelnemer opnieuw werkzaamheden gaat verrichten voor een werkgever in de bedrijfstak;
b. op de pensioendatum van de deelnemer;
c. bij overlijden van de deelnemer.

2. In geval van overlijden van de deelnemer eindigt de uitkering op de laatste dag van de maand waarin het overlijden plaatsvond. In dit geval wordt aan de nagelaten betrekkingen zoals omschreven in artikel 7:674 BW een overlijdensuitkering verstrekt. Deze uitkering is gelijk aan een bedrag van twee maal de hoogte van de uitkering over de maand waarin het overlijden van de deelnemer plaatsvond.
3. Indien ten onrechte een uitkering is betaald, of indien te veel is betaald, kan het bestuur de uitkering beëindigen of verminderen en het teveel betaalde terugvorderen.

Artikel 11
Vaststelling en betaling van de bijdrage
1. De werkgever is verplicht op de tijdstippen, op de wijze en over de tijdvakken als door de stichting bepaald, de gegevens te verstrekken die het bestuur nodig heeft om de door de werkgever volgens de C.A.O. verschuldigde bijdrage of de door de stichting te vorderen voorschotbijdrage vast te stellen.
2. Indien de werkgever niet, niet tijdig of onvolledig de benodigde gegevens aan de stichting verstrekt, is de stichting bevoegd de hoogt van de bijdrage of het voorschot naar beste weten zelf vast te stellen. De kosten van het vergaren en verstrekken van de door de stichting gewenste informatie komen voor rekening van de werkgever.
3. De werkgever is verplicht de bijdrage die volgens de C.A.O. verschuldigd is bij vooruitbetaling binnen veertien dagen na de dagtekening van de desbetreffende nota van de stichting te voldoen. De stichting is bevoegd van de werkgever te vorderen dat hij voorschotten op de verschuldigde bijdrage zal betalen. Een voorschot moet, tenzij het bestuur anders bepaalt, worden voldaan in ten hoogste viergelijke kwartaaltermijnen, te betalen op de eerste dag van ieder kwartaal, met dien verstande, dat de eerste termijn niet eerder vervalt dan achtentwintig dagen na dagtekening van de voorschotnota.


terug naar boven

Artikel 12
Sancties bij niet-tijdige betaling van de bijdrage
1. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bijdrage of het ver- schuldigde voorschot is de werkgever door het enkele verloop van de termijn in verzuim en wordt het gehele resterende bedrag van de voorschotnota direct opeisbaar.
2. Het bestuur is dan bevoegd te vorderen:
– rente over het verschuldigde bedrag vanaf de dag volgend op de dag dat het verschuldigde bedrag betaald had moeten zijn;
– vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd de overige kosten van vervolging verschuldigd volgens de wet.
3. De rente wordt berekend naar het percentage van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 juncto 6:120 BW, dat geldt op de datumwaarop de rente door de stichting wordt gevorderd. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,–.

Artikel 13
Verplichting tot opgave van gegevens en controle
1. De werknemer, die een verzoek tot vervroegde uittreding indient en de werkgever zijn verplicht de door de administrateur voor de behandeling van de aanvrage benodigde gegevens te verstrekken.
2. De werknemer die een uitkering ingevolge de regeling geniet, is verplicht om aan de administrateur opgave te doen van de gegevens die de administrateur voor de uitvoering van dit reglement behoeft.
3. De stichting zal controle uitoefenen op naleving van alle voorwaarden van dit reglement.

Artikel 14
Hardheidsclausule
In gevallen waarin toepassing van de regeling tot onbillijkheden leidt, kan het bestuur een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen van dit reglement.


terug naar boven

Artikel 15
Slotbepalingen
1. In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.
2. Dit reglement vormt een onafscheidelijk geheel met de C.A.O.
Dictum II
De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2005.
Dictum III
Voorzover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren deze regelen.
Dictum IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2006 en heeft geen terugwerkende kracht.
Dictum V
Dit besluit zal in een bijvoegsel bij de Staatscourant worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 31 december 2004
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
Mr. M. H. M. van der Goes.


terug naar boven